Regulamin Konkursu

VIII ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

REGULAMIN KONKURSU 

RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

§ 1
Organizatorzy

            Organizatorami Konkursu RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

są Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w KielcachorazWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

 

§ 2
Cele Konkursu

1.      Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej  sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

2.      Przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu.

3.      Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.

4.      Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

5.      Motywowanie nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów.

 

§ 3
Kategorie konkursowe

            Konkurs organizowany jest w dwóch etapach (szkolny oraz wojewódzki) iobejmuje  trzy kategorie wiekowe. Uczniowie wykonują pracę na temat: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

Kategoria I - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów kl. III gimnazjów oraz Kategoria II - dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych: uczestnicy konkursu realizują do wyboru: film/spot reklamowy, animację  komputerową, piosenkę, teledysk  (czas trwania utworu - do 3 minut).

Kategoria III - dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych.

Temat zadania: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

Uczniowie wykonują animację komputerową w programie Scratch (czas trwania: do 3 minut) lub rysunek w programie Paint. Rysunek nie może zawierać gotowych elementów np. clipartów.

Prace konkursowe (zapisane w pliku miejscowość_szkoła_nazwisko_imię_klasa) dostarczone na płycie CD/DVD  muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi. Tekst piosenki użyty w teledysku powinien być wydrukowany, ze względu na jakość nagrań. Rysunki wykonane w programie Paint należy wydrukować w formacie A4 oraz dostarczyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 

 

§ 4
Zasięg Konkursu, jego uczestnicy, warunki uczestnictwa i tryb zgłaszaniaprac konkursowych

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa świętokrzyskiego.

2.    Organizatorzy dopuszczają prace zespołowe tylko w przypadku realizacji prac w kategorii
I i II (maksymalnie dwóch uczniów).

3.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

4.    Organizatorzy Konkursu nabywają  nieodpłatnie własność  i  majątkowe prawa autorskie nagrodzonych lub wyróżnionych prac.

5.    Twórcy prac konkursowych oświadczają, że są ich autorami i posiadają wszelkie prawa
do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają,
że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób na niej widocznych oraz że osoby te, wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie. W przypadku braku takiej zgody, uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich.

6.    Konkurs organizowany jest w dwóch etapach (etap szkolny oraz wojewódzki). Udział w Konkursie zgłasza Dyrektor Szkoły na karcie zgłoszenia, która jest załącznikiem
do Regulaminu.

7.    Zgłoszenie szkoły należy przesłać elektronicznie do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce
z dopiskiem: Dzień Bezpiecznego Internetu: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU.

8.    Pierwszy etap Konkursu jest przeprowadzany w szkole. W celu rozstrzygnięcia szkolnego etapu Konkursu Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe z odpowiedniej kategorii.

9.    Najlepsze prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia pracy i oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego (karta zgłoszenia pracy i oświadczenie są załącznikami do regulaminu) należy dostarczyć lub przesłać na adres Uczelni z dopiskiem  Dzień Bezpiecznego Internetu: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETUdo dnia 9 stycznia 2019 r. Za wady powstałe w trakcie przesyłki bądź dostarczenia prac Organizator nie ponosiodpowiedzialności. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.

10.              Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach: www.sdbi.wsepinm.edu.plwww.sodmidn.kielce.eu  29 stycznia 2019 r.

 

§ 5
KomisjaKonkursu

            Komisja Konkursu (wykładowcy WSEPiNM w Kielcach oraz doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach) przyznaje nagrody w każdej z kategorii Konkursu oraz wyróżnienia, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi. Pod uwagę bierze się ponadto pomysłowość, oryginalność i sprawność warsztatową twórcy pracy konkursowej.

            Jury zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby nagród przyznanych w ramach poszczególnych kategorii, jak również przyznania nagrody specjalnej dla pracy
o szczególnych walorach. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

§ 6

Podsumowanie Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w ramach obchodów
VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu 4 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A.

Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni drogą elektroniczną.

Regulaminwraz z załącznikami można pobrać ze strony WWW Konkursu – www.sdbi.wsepinm.edu.pllub ze strony www.sodmidn.kielce.eu

§ 7

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Organizatorzy konkursu – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  informują, że:

1)      zgłaszając udział w konkursie „Razem dla lepszego Internetu” w ramach VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, uczestnicy (lub ich opiekunowie prawni) oraz nauczyciele-opiekunowie uczestników Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu;

2)       administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1)  jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A;

3)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 366 93 73;

4)      dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu;

5)      przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: a) w przypadku uczestników – imię, nazwisko, data urodzenia, klasa; b) w przypadku opiekunów – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail;

6)       dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7)      uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)      dane udostępnione przez uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu; 

9)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem udziału w konkursie;

10)  przesłanie „Karty zgłoszenia pracy do konkursu” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.

 

 

Załącznik 1

VIII ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Karta zgłoszenia udziału Szkoły w Konkursie


RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

Dane Szkoły

Nazwa szkoły

 

 

 

Miejscowość

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

Nazwisko
nauczyciela - opiekuna

 

Numer telefonu i e­-mail nauczyciela - opiekuna

 

 

 

                ................................................................                                       ................................................................

                               (Miejscowość, data)                                                        (Dyrektor  Szkoły)  

Zgłoszenie należy kierować na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
(z dopiskiem Dzień Bezpiecznego Internetu: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU)

 

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    do dnia 10 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie jest deklaracją udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu Konkursu.
Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

VIII  ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

 

Karta zgłoszenia pracy do KonkursuRAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

Miejscowość, data   ……………………………………………………………………………

Dane Szkoły

Nazwa szkoły

 

 

Miejscowość

 

Adres

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

Liczba uczniów biorących udział w szkolnym etapie konkursu

 

Dane ucznia (dane uczniów - w przypadku pracy zespołowej - kategoria I i II)

Imię i nazwisko ucznia

 

 

 

 

Data urodzenia ucznia

 

 

Klasa

 

 

Nazwisko

nauczyciela - opiekuna

 

Numer telefonu i e-mail nauczyciela - opiekuna

 

Kategoria konkursu

  I                   II                   III             

Typ zadania

 

 

 

Film/spot reklamowy                              Piosenka

Animacja komputerowa                         Rysunek          

Teledysk

       

 

 

................................ 

    (podpis ucznia)

      ................................

      (podpis ucznia)

 

...................................................

(podpis nauczyciela-opiekuna)

Prace konkursowe wraz z wydrukowaną kartą zgłoszenia pracy do Konkursu należy dostarczyć  do  9.01.2019 r. na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A

(z dopiskiem Dzień Bezpiecznego Internetu: RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU)

Zgłoszenie jest potwierdzeniem udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 

 

 

Załącznik 3

 

VIII ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

 

Miejscowość, data  …………………………………..

 

……………………………………………………………….

                        Imię i nazwisko ucznia

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na:

  • udział mojego dziecka w Konkursie RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU i akceptuję regulamin tego Konkursu;
  • prezentację publiczną i upowszechnienie pracy konkursowej, która nie zawiera elementów chronionych prawami autorskimi;
  • przetwarzanie danych osobowych (zawartych w karcie zgłoszenia pracy konkursowej) na potrzeby Konkursu;
  • rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych i informacjach zamieszczanych w sieci Internet;
  • przeniesienie na Organizatorów Konkursu wszelkich praw do pracy konkursowej z chwilą jej nagrodzenia lub wyróżnienia na czas nieograniczony oraz wykorzystywanie pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.

 

 

………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego